Vedtægter

 

Langtidssyg, Fleksjob og Førtidspensionistforeningen

i

Kerteminde Kommune


Vedtægter


§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er: Langtidssyg, Fleksjob og Førtidspensionistforeningen i Kerteminde kommune. LFF-Kerteminde i daglig tale.


Stk. 2. Foreningen har adresse hos den valgte lokalformand.


 


§ 2 Formål

Stk. 1. At påvirke politisk, oplyse og arbejde på at forbedre førtidspensionister, ansøgere om førtidspension, langtidssyge, fleks – og skånejobberes vilkår.


Stk. 2. Synliggøre foreningens tilstedeværelse i offentligheden.


Stk. 3. At skabe kontakt/dialog til de offentlige myndigheder, såvel kommuner som Regioner og at indsamle information til Landsforening for Førtidspensionister.


Stk. 4. Reagere på forringelser i lov om førtidspension.


Stk. 5. Hjælpe og støtte foreningens medlemmer.


Stk. 6. Samarbejde med beslægtede foreninger og derved at muliggøre en bredere synliggørelse.


Stk. 7. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.


 


§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Som aktive medlemmer optages alle førtidspensionister eller ansøgere om førtidspension, sygdomsramte, fleks og – skånejobbere.


Stk. 2. Som støttemedlemmer optages alle interesserede enkeltpersoner, virksomheder og organisationer.


Stk. 3 Kontingentet opkræves pr. 1. november hvert år, så regnskabet kan afsluttes og følge kalender året..


Stk. 4 Et medlem, som direkte modarbejder og/eller skader foreningen kan ekskluderes ved en flertalsbeslutning i bestyrelse. Medlemmet kan så komme med sin skriftlig version af sagen, og denne kommer så op igen ved den kommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan så omstøde denne eksklusion.


 


§ 4 Økonomi

Stk. 1. Midlerne til fremme af foreningens formål, søges fremskaffet ved, at aktive medlemmer indbetaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.


Støttemedlemmer indbetaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent samt frivillige bidrag og dertil kommer anden økonomisk støtte hidrørende fra fonde, legater gaver m.v..


Stk. 2. Kassereren oppebærer foreningens indtægter og udbetaler de indkomne regningskrav. Kassereren fremlægger revideret regnskab på den årlige generalforsamling.


Stk. 3. På forlangende skal kassereren til enhver tid kunne fremlægge såvel kassebog som kassebeholdning for bestyrelsen.


 


§ 5 Foreningens ledelse

Stk. 1. Generalforsamlingen, som er lokalafdelingens øverste myndighed, afholdes en   gang om året i 1. kvartal.


Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel før mødetidspunktet, som meddeles skriftligt.  Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


Stk. 3. På generalforsamlingen har foreningens medlemmer stemme– og taleret. Er et medlem forhindret i at møde op, kan fuldmagt gives til pårørende eller til et andet medlem.


Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som et minimum indeholde følgende punkter.


1. Valg af dirigent.


2. Valg af 3 stemmetællere.


3. Godkendelse af dagsorden.


4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse.


5. Regnskab.


    Kassererens aflæggelse af regnskab til godkendelse.


    Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.


    Fastsættelse af kontingent for medlemsgrupperne (§4, stk. 1).


6. Indkomne forslag.


7. Valg af bestyrelse og suppleanter.


8. Valg af revisorer og suppleanter.


9. Eventuelt, hvor intet kan vedtages.


Stk. 5. Almindelige beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dog undtaget vedtægtsændringer samt ophævelse af foreningen, jfr. § 9., i disse tilfælde kræves 2/3 flertal af de fremmødte. På begæring kan afstemningen evt. foretages skriftlig. I bekræftende fald påhviler det dirigenten, at der udpeges tre (3) stemmetællere.


 


§ 6 Bestyrelse

Der sammensættes en bestyrelse på min. 3 personer til at varetage foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen skal bestå af medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen. Støttemedlemmer kan også vælges, dog kun i et antal af indtil 1/3 af den samlede bestyrelse.


Bestyrelsesmedlemmer samt revisorer vælges for en toårig periode. Alle suppleanter for en etårig periode. Alle kan genvælges.


Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og øvrige bestyrel-sesposter på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


Lokalforeningens bestyrelsesmøder afholdes i den udstrækning, det må anses for påkrævet. Formanden eller sekretæren drager omsorg for at indkalde til møderne, drager omsorg for, at alle beslutninger føres til referat og tegner i øvrigt foreningen udadtil mellem disse.


Foreningens ledelse må ikke gennemføre retshandler, som forpligter foreningen til en løbende betaling for varer eller tjenesteydelser. Efter udtrædelse af bestyrelsen kan der ikke stilles krav til foreningen om udbetaling af penge eller andet, med tilbagevirkende kraft, uden skriftlig dokumentation på tilgodehavende. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for eventuelle tab i foreningen.


 


§ 7 Tilknytningen til Landsforeningen for Førtidspensionister

Den til enhver tid siddende beslutningsdygtige bestyrelse er bemyndiget til at indmelde/udmelde foreningen i Landsforeningen for Førtidspensionister med respekt for denne forenings vedtægter.  Ved medlemskab er foreningen forpligtet til at anvende Landsforeningens logo. Udmeldelse af Landsforeningen skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår (kalenderåret). Genindmeldelse kan tidligst ske efter 6 måneder.


Foreningens repræsentant i Landsforeningen vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne – dog kan den til enhver tid siddende formand aldrig vælges til denne post, medmindre dette vedtages enstemmigt i Bestyrelsen. Landsbestyrelsen, består af en formand og en valgt fra hver lokalforening.


På det ordinære (og evt. ekstraordinære) landsmøde i Landsforeningen har fem delegerede stemmeret, dog kan det udøves af et enkelt medlem i henhold til skriftlig bemyndigelse.


Et flertal i Landsbestyrelsen kan beslutte, at ekskludere en lokalforening, såfremt lokalforeningen åbenlyst modarbejder Landsforeningens målsætning og interesser. Eksklusion kan også forekomme, såfremt der gentagne gange ikke indsendes medlemslister og grundkontingent.


 


§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Formanden og den øvrige bestyrelse kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der foreligger begrundede forhold. 25 % af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der fremsendes begrundet dagsorden til formanden. Bestyrelsen er herefter pligtig til senest 8 dage efter at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.


 


§ 9 Ophævelse af foreningen

Stk. 1. På en ordinær generalforsamling skal der efter enstemmig beslutning tages bestemmelse om foreningens ophævelse. I mangel af enstemmighed skal der snarest – og senest 14 dage efter – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 stemmeflertal af de fremmødte aktive medlemmer derefter kan ophæve foreningen.


Stk. 2. I tilfælde af lokalforeningens opløsning videregives dens midler til Landsforeningen for Førtidspensionister. Skulle sidstnævnte være ophørt, videregives midlerne til en forening eller en organisation, hvis formål i overvejende grad er i overensstemmelse med nærværende vedtægts § 2.


 


Vedtaget på generalforsamling den 20. september 2005


Ændret på generalforsamling den 12. februar 2006


Ændret på generalforsamling den 11. februar 2009


Ændret på generalforsamling den 8. februar 2013