Forside

næste arrangementer:


Hyggefredag i Crickethuset

- den 9/8 2024 kl. 13-16


Du er meget velkommen til at komme og tale med os om løst

og fast, - også selvom du endnu ikke måtte være medlem.


Drøftelse af mere specifikke/personlige spørgsmål kræver dog

medlemskab.

Foreningen giver kaffe eller te, og nogen har måske kage med.


Vi glæder os til at se dig i Crickethuset, Vejlevangen 22,

5300 Kerteminde

 Fredagshygge

  Crickethuset, Vejlevangen 20

   5300 Kerteminde, kl. 13-16,          fredage i lige uger.

    (hvis ikke andet annonceres).

 


Aktivitets

Kalender 2024 :-)Fredagshygge - AFLYST!

 • 12/1 2024, kl. 13 - 16


Fredagshygge

 • 26/1 2024, kl. 13 - 16


Fredagshygge

 • 9/2 2024, kl. 13 - 16


Fredagshygge

 • 23/2 2024, kl. 13 - 16


Tur til Fattiggården i Svendborg

 • sønd. 10/3-24 kl.10


Generalforsamling fredag

 • 22/3 2024, kl. 17 -


Fredagshygge

 • 5/4 2024, kl. 13 - 16


Fredagshygge

 • 19/4 2024, kl. 13 - 16


Fredagshygge

 • 3/5 2024, kl. 13 - 16


Fredagshygge

 • 17/5 2024, kl. 13 - 16


  Fredagshygge

  • 31/5 2024, kl. 13 - 16


  Fredagshygge

  • 14/6 2024, kl. 13 - 16


  Sommerfest iCrickethuset fredag

  • 28/6 2024, kl. 17 -  Vi har fast telefontid

  på foreningens telefon 5326 7694 hos Lisbeth Larsen:


  • Mandag  fra 13:00 til 16:00
  • Onsdag fra 13:00 til 16:00
  • Fredag fra 13:00 til 15:00


  -  men du kan altid ringe og indtale en besked på telefonsvareren,

  så vil du blive kontaktet snarest muligt, eller skriv til Info@LFFkerteminde.dk

  Alle kan blive medlem,


  - og vi har 3 forskellige medlemskaber:


  •     Enkeltmedlemsskab, årskontingent: kr. 345
  •     Par, årskontingent:............................kr. 590
  •     Støttemedlem, årskontingent:...........kr. 220

   

  Det årlige kontingent opkræves pr. 1. november via girokort,

  men kan også indbetales direkte til kassereren på et møde eller til:

  Nordfyns Bank: reg.nr. 6864, konto. 0001036246


  Eget bidrag til sommerfesten:

  •    medlemmer .......................................kr. 75
  •    gæster................................................kr. 100


  Eget bidrag til julefrokosten:

  •    medlemmer .......................................kr. 100
  •    gæster................................................kr. 200


  Eget bidrag til §18-støttede ture (ofte busture):

  •    aktive medlemmer..............................fri
  •    støttemedlemmer...............................fri
  •    gæster................................................kr. 200 + evt. entre
  •    børn over 12 år betaler selv ..............evt. entre  Bliv medlem


  Send en mail til os her ...

  - eller ring på 5326 7694

  Bankoplysninger:

  Nordfyns Bank, kontonummer:

  reg.nr. 6864

  kontonr. 0001036246


  CVR nr.: 32994504

  Bestyrelsen pr. 22. marts 2024

  Generalforsamlingen 2024 har været afholdt den 22. marts, og bestyrelsesmedlemmer på valg

  blev genvalgt.

   Den valgte bestyrelse 2024 har konstitueret sig (uændret fra 2023) som følger herunder: 

  Formand

  Lisbeth Larsen

  Kerteminde


  Info@lffkerteminde.dk

  Sekretær

  Vivi-Ann Holm-Vrangbæk

  Kerteminde


  info@lffkerteminde.dk


  vivi-ann@lffkerteminde.dk


  Kasserer

  Karin Borup Jensen

  Munkebo


  info@lffkerteminde.dk


  KarinBorup@lffkerteminde.dk


  Bestyrelsesmedlem og næstformand

  Kristian Holm – Vrangbæk

  Kerteminde  kolsen5@hotmail.dk  Bestyrelsesmedlem;

  Søren Evald Nielsen

  Munkebo

  Bestyrelsessuppleanter: 


  Lars A. Vendelbo

  Munkebo


  Gumse Andersen

  Kerteminde


  Revisor:

  Hans Lund, Kerteminde  Revisorsuppleant:

  Lars A. Vendelbo, Munkebo

  Vi har fast telefontid:

  Vi har fast telefontid på

  telefon 5326 7694 hos Lisbeth Larsen:


  • Mandag fra 13:00 til 16:00
  • Onsdag fra 13:00 til 16:00
  • Fredag fra 13:00 til 15:00


  - men du kan altid ringe og indtale en besked på telefonsvareren, så vil du blive kontaktet, eller skriv til os på: Info@LFFkerteminde.dk

  Bankoplysninger:

  Nordfyns Bank, kontonummer:

  reg.nr. 6864

  kontonr. 0001036246  CVR nr.: 32994504


   

  Langtidssyg, Fleksjob og Førtidspensionistforeningen

  i

  Kerteminde Kommune


  Vedtægter


  § 1 Foreningens navn og hjemsted


  Stk. 1. Foreningens navn er: Langtidssyg, Fleksjob og Førtidspensionistforeningen i Kerteminde kommune. LFF-Kerteminde i daglig tale.


  Stk. 2. Foreningen har adresse hos den valgte lokalformand.    § 2 Formål


  Stk. 1. At påvirke politisk, oplyse og arbejde på at forbedre førtidspensionister, ansøgere om førtidspension, langtidssyge, fleks – og skånejobberes og alderspensionisters vilkår.


  Stk. 2. Synliggøre foreningens tilstedeværelse i offentligheden.


  Stk. 3. At skabe kontakt/dialog til de offentlige myndigheder, såvel kommuner som Regioner.


  Stk. 4. Reagere på forringelser i lov om førtidspension.


  Stk. 5. Hjælpe og støtte foreningens medlemmer.


  Stk. 6. Samarbejde med beslægtede foreninger og derved at muliggøre en bredere synliggørelse.


  Stk. 7. Foreningen er partipolitisk og religiøs neutral.   § 3 Medlemskab


  Stk. 1. Som aktive medlemmer optages alle førtidspensionister eller ansøgere om førtidspension, sygdomsramte, fleks og – skånejobbere og alderspensionister.


  Stk. 2. Som støttemedlemmer optages alle interesserede enkeltpersoner, virksomheder og organisationer.


  Stk. 3 Kontingentet opkræves pr. 1. november hvert år, så regnskabet kan afsluttes og følge kalender året.


  Stk. 4 Et medlem, som direkte modarbejder og/eller skader foreningen kan ekskluderes ved en flertalsbeslutning i bestyrelse. Medlemmet kan så komme med sin skriftlig version af sagen, og denne kommer så op igen ved den kommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen kan så omstøde denne eksklusion.   § 4 Økonomi


  Stk. 1. Midlerne til fremme af foreningens formål, søges fremskaffet ved, at aktive medlemmer indbetaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent samt frivillige bidrag.

  Støttemedlemmer indbetaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingent samt frivillige bidrag og dertil kommer anden økonomisk støtte hidrørende fra fonde, legater gaver m.v..


  Stk. 2. Kassereren oppebærer foreningens indtægter og udbetaler de indkomne regningskrav. Kassereren fremlægger revideret regnskab på den årlige general-forsamling.


  Stk. 3. På forlangende skal kassereren til enhver tid kunne fremlægge såvel kassebog som kassebeholdning for bestyrelsen.    § 5 Foreningens ledelse


  . 1. Generalforsamlingen, som er Foreningens øverste myndighed, afholdes en gang om året i 1. kvartal.


  Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel før mødetidspunktet, som meddeles skriftligt.  Skriftlige forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.


  Stk. 3. På generalforsamlingen har foreningens medlemmer stemme– og taleret. Er et medlem forhindret i at møde op, kan fuldmagt gives til pårørende eller til et andet medlem.


  Stk. 4. Dagsorden for generalforsamlingen skal som et minimum indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 3 stemmetællere.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år til godkendelse.
  5. Regnskab.

      Kassererens aflæggelse af regnskab til godkendelse.

      Fremlæggelse af næste års budget.

      Fastsættelse af kontingent for medlemsgrupperne (§4, stk. 1).

  1. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  2. Valg af revisorer og suppleanter
  3. Indkomne forslag.
  4. Eventuelt, hvor intet kan vedtages.


  Stk. 5. Almindelige beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dog undtaget vedtægts-ændringer samt ophævelse af foreningen, jfr. § 9., i disse tilfælde kræves 2/3 flertal af de fremmødte. På begæring kan afstemningen evt. foretages skriftlig. I bekræftende fald påhviler det dirigenten, at der udpeges tre (3) stemmetællere.    § 6 Bestyrelse


  Stk. 1. Der sammensættes en bestyrelse på min. 3 personer til at varetage foreningens daglige ledelse. Bestyrelsen skal bestå af medlemmer, som vælges direkte på generalforsamlingen. Støttemedlemmer kan også vælges, dog kun i et antal af indtil 1/3 af den samlede bestyrelse.

   

  Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer samt revisorer vælges for en toårig periode. Alle suppleanter for en etårig periode. Alle kan genvælges.

   

  Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og øvrige bestyrelsesposter på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

   

  Stk. 4. Foreningens bestyrelsesmøder afholdes i den udstrækning, det må anses for påkrævet. Formanden eller sekretæren drager omsorg for at indkalde til møderne, og drager omsorg for, at alle beslutninger føres til referat.

   

       Tegningsregler

   

  Stk. 5. Foreningens ledelse må ikke gennemføre retshandler, som forpligter foreningen til en løbende betaling for varer eller tjenesteydelser. Efter udtrædelse af bestyrelsen kan der ikke stilles krav til foreningen om udbetaling af penge eller andet, med tilbagevirkende kraft, uden skriftlig dokumentation på tilgodehavende. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke for eventuelle tab i foreningen.  

   

  Stk. 6. Foreningen tegnes udadtil af formand eller kasserer.

   

  Stk. 7. Til at forpligte foreningen kræves underskrift af formanden eller kassereren.

   


  § 7 Udgået

   

  § 8 Ekstraordinær generalforsamling


  Stk. 1. Formanden og den øvrige bestyrelse kan indkalde til ekstraordinær general-forsamling, når der foreligger begrundede forhold. 25 % af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når der fremsendes begrundet dagsorden til for-manden. Bestyrelsen er herefter pligtig til senest 8 dage efter at indkalde til den ekstra-ordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget.  

   


  § 9 Ophævelse af foreningen


  Stk. 1. På en ordinær generalforsamling skal der efter enstemmig beslutning tages bestemmelse om foreningens ophævelse. I mangel af enstemmighed skal der snarest – og senest 14 dage efter – indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 stemmeflertal af de fremmødte aktive medlemmer derefter kan ophæve foreningen.


  Stk. 2. I tilfælde af Foreningens opløsning videregives dens midler til en forening eller en organisation, hvis formål i overvejende grad er i overens-stemmelse med nærværende vedtægts § 2.


  Vedtaget på generalforsamling den 20. september 2005

   

  Ændret på generalforsamling den 12. februar 2006

  Ændret på generalforsamling den 11. februar 2009

  Ændret på generalforsamling den 8. februar 2013

  Ændret på generalforsamling den 21. april 2023

  Ændret på generalforsamling den 22. marts 2024